15 Φεβρουαρίου 2007. Παραμετρικές και μη-παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης δαπανών υπο συνθήκες censoring: Παραδείγματα από το χώρο των υπηρεσιών υγείας

Μ. Ράικου