16 Νοεμβρίου 2006. Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων: Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδος

Κλ. Ευστρατόγλου