21 Ιανουαρίου 2015. Κλαδικές εξειδικεύσεις και αναπτυξιακές τάσεις στις Ελλαδικές περιφέρειες: Εξελίξεις και μαθήματα από την εξαετία 2008-2013

Π. Προδρομίδης