22 Οκτωβρίου 2014. Ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας στον διεθνή και τον ελληνικό τουρισμό

N. Βαγιονής και Σ. Σκούλτσος