4 Αυγούστου 2014. Επενδυτικό συναίσθημα, συντελεστές ρίσκου και κόστος ιδίων κεφαλαίων

Ι. Δούκας (Old Dominion U., Cambridge U.)