9 Απριλίου 2009. Ξενοδοχεία Πολυτελείας στην Ελλάδα: Δυναμική και Αναπτυξιακές Δυνατότητες

Ν. Βαγιονής, Μ. Πανοπούλου, Β. Καφούρος, Ε. Κασιμάτη