9 Ιουνίου 2005. Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Καινοτομικής Λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Δ. Κάζης, Θ. Τσαγκούρης