2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης 3/2017 (ΑΔΑ: Ω94Ο469ΗΚΖ-2ΜΑ)

      1.    Στην παράγραφο 12. της υπ’ αρ.: 3/2017 Διακήρυξης με τίτλο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», διαγράφεται η κάτωθι πρόταση:

             «Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα είναι το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (300,00 Ε)».

      2.    Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, διορθώνεται επί το ορθόν η κάτωθι φράση ως εξής:

             «… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ΚΕΠΕ για εκτέλεση της Σύμβασης…».