2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Διακήρυξης 2/2017 (ΑΔΑ: ΩΠ9Φ469ΗΚΖ-253)

       1.    Στην παράγραφο 12. της υπ’ αρ.: 3/2017 Διακήρυξης με τίτλο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», διαγράφεται η κάτωθι πρόταση:

              «Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα είναι το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400,00 Ε)».

       2.    Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, διορθώνεται επί το ορθόν η κάτωθι φράση ως εξής:

              «… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ΚΕΠΕ για εκτέλεση της Σύμβασης…».