22 Οκτωβρίου 2012

Τό Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), μετά από πρωτοβουλία του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και σε συνεργασία μαζί του, έχει αναθέσει σε δύο ομάδες εργασίας την εκπόνηση Εκθέσεων, που αφορούν τις δυνατότητες και προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Αντικείμενο της πρώτης Έκθεσης είναι ο εντοπισμός μέτρων πολιτικής που μπορούν,σε σχετικά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, να ανασχέσουν την ύφεση και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάκαμψης εντός του 2013. Η δεύτερη Έκθεση αφορά τις  «επενδυτικές ευκαιρίες» στην Ελλάδα, στην προσπάθεια τόνωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας.
Οι δύο αυτές Εκθέσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.