ADMINISTRATION SECTOR

Administrative Services

Psychomanis Georgios

Head of Administrative Services

Kaponikolou Vasiliki

Makri Antonia

Oikonomou Efthymia

Tsironi Irini

Xeros Anastasios

Financial Services

Kounelaki Maria

Head of Financial Services

Dakolias Athanasios

Vachlioti Vasiliki

Legal Advisors

Gianniotis Symeon

Tzotzola Vasiliki