No. 54. THE EXTENT OF COMPETITION IN THE GREEK ECONOMY (in Greek)

K. Kanellopoulos, K.Athanassouli, J.Anastasakou, K.Vogiatzoglou, N.Georgikopoulos, T. Efthimiadis, J.Kavounidi, E.Kaditi, N. Kanellopoulos, R. Karagianni, S.Karagiannis, A. Kotsi, V.Lychnaras, E.Nitsi, S.Papaioannou, P. Prodromidis, S.Spathi, Th.Tsekeris, I.Holezas, A.Chymis, 2010.