Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Ιανουαρίου 2024

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα (βλέπε σχετικά Tsouma, E. (2016), Constructing a Composite Leading Indicator of Economic Activity in Greece, Applied Economics Quarterly, 62 (2), 85-105), που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Οκτώβριο του 2023, ο ΣΔΠ σημείωσε εκ νέου πτώση, σε συνέχεια της οριακής πτώσης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη φαίνεται να παρέχει ενδείξεις για μια αντιστροφή της μέχρι πρόσφατα ανοδικής πορείας του ΣΔΠ. Σε αυτή τη βάση, δύναται να σηματοδοτεί λιγότερο ευνοϊκές προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για μια ενδιάμεση ανάσχεση της βελτίωσης των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. Οι ενδείξεις αυτές πιθανόν συνδέονται με την αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων, ως απόρροια της πολεμικής σύρραξης μεταξύ παλαιστινιακών οργανώσεων υπό την ηγεσία της Χαμάς και του Ισραήλ. Για την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να προσφέρει επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

 

Σημείωση: Η υστέρηση των δεδομένων συνδέεται με τη μη διαθεσιμότητα πιο πρόσφατων στοιχείων για την οικοδομική δραστηριότητα.