ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας (NPB) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019 από την ελληνική κυβέρνηση (Ν. 4605/2019, άρθρο 37) με βάση την αυτονομία και την ακαδημαϊκή αριστεία του για την “εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 … και τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Εθνικά Συμβούλια Παραγωγικότητας/Ανταγωνιστικότητας. Λειτουργεί στο πλαίσιο της δομής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), χωρίς ειδική χρηματοδότηση για τη λειτουργία του. 

 

Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν (α) τη μέτρηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, (β) τον εντοπισμό των κινητήριων δυνάμεων και των παραγόντων που εμποδίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και (γ) τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

 

Συντονιστική Επιτροπή :

Θεόδωρος Τσέκερης (επικεφαλής)
Κώστας Πασσάς
Νικόλαος Ροδουσάκης
Γεωργία Σκιντζή