Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Τα άρθρα πρέπει να είναι εκτάσεως 10-15 σελίδων αρχείου «Word» σε γραμματοσειρές τύπου «Times New Roman», μεγέθους 11pt, με αποστάσεις 1,5 σειρών.
 
Προ της υποβολής ολόκληρου του άρθρου, οι συγγραφείς παρακαλούνται όπως υποβάλλουν για λόγους αρχικής αξιολόγησης μια περίληψη εκτάσεως 200-400 λέξεων, προς τον κ. Δρ. Νικόλαο Βαγιονή (nvayonis@kepe.gr) και την κ. Δρ. Ελευθερία Παναγιώτου (rpanag@kepe.gr).