5 Μαΐου 2005. Estimation of technical and allocative inefficiency in a translog cost system. An exact maximum likelihood approach

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

E. Τσιώνας (ΟΠΑ)