22 Απριλίου 2013. The GAMLSS Framework: Modelling Skewness and Kurtosis

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μ. Στασινόπουλος (London M. U.)