21 Ιανουαρίου 2015. Κλαδικές εξειδικεύσεις και αναπτυξιακές τάσεις στις Ελλαδικές περιφέρειες: Εξελίξεις και μαθήματα από την εξαετία 2008-2013

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Π. Προδρομίδης

Στιγμιότυπα

Prod 1.jpgProd 2.jpgProd 3.jpgProd 7.jpg