- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1478 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)

   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Νοεμβρίου 2018.

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1456 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)

    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2018.

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1455 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)

    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2018.

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1437 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)
    
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Ιουλίου 2018.

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1435 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)
    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Ιουλίου 2018.

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1403 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)

    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Απριλίου 2018.

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης 3/2017 (ΑΔΑ: Ω94Ο469ΗΚΖ-2ΜΑ)

      1.    Στην παράγραφο 12. της υπ’ αρ.: 3/2017 Διακήρυξης με τίτλο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», διαγράφεται η κάτωθι πρόταση:

             «Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα είναι το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (300,00 Ε)».

      2.    Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, διορθώνεται επί το ορθόν η κάτωθι φράση ως εξής:

             «… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ΚΕΠΕ για εκτέλεση της Σύμβασης…».

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Διακήρυξης 2/2017 (ΑΔΑ: ΩΠ9Φ469ΗΚΖ-253)

       1.    Στην παράγραφο 12. της υπ’ αρ.: 3/2017 Διακήρυξης με τίτλο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», διαγράφεται η κάτωθι πρόταση:

              «Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα είναι το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400,00 Ε)».

       2.    Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, διορθώνεται επί το ορθόν η κάτωθι φράση ως εξής:

              «… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ΚΕΠΕ για εκτέλεση της Σύμβασης…».