2015_15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1210 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1210 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)

     Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου 2016.