2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1437 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000

Κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018

 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 1437 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. παρ. 2 ΤΟΥ ΠΔ 94/2000. (Έντυπο Αίτησης)
    
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Ιουλίου 2018.