Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης (βλέπε σχετικά Tsouma, E. (2016), Constructing a Composite Leading Indicator of Economic Activity in Greece, Applied Economics Quarterly, 62 (2), 85-105). Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Σεπτέμβριο του 2019, ο ΣΔΠ σημείωσε εκ νέου άνοδο, για ένατη συνεχόμενη περίοδο. Παραμένοντας σε τροχιά ανόδου, έχει ξεπεράσει αρκετά την υψηλότερη τιμή που είχε σημειωθεί κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, κυρίως από την έναρξη της κρίσης και μετά, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018. Επίσης, αγγίζει πλέον τις τιμές που είχαν σημειωθεί στα μέσα του 2008, όπου βέβαια ο Δείκτης, ως δείκτης προήγησης βρισκόταν ήδη σε τροχιά πτώσης. Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία του ΣΔΠ ενισχύει τις ενδείξεις ότι οι παρατηρούμενες τάσεις σηματοδοτούν την οριστική ολοκλήρωση της διόρθωσης προς τα κάτω που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Συνεπώς, η παρατηρούμενη ανάκαμψη του ΣΔΠ αποτελεί πρόδρομη ένδειξη για μελλοντική ενίσχυση των τάσεων σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, στη βάση της ιδιότητας προήγησής του. Για μια καλύτερη και εγκυρότερη αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των διαφαινόμενων τάσεων, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του ΣΔΠ με το σύνολο των διαθέσιμων παρατηρήσεων όταν θα δημοσιευθούν νέα στοιχεία.