Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιανουάριο του 2017, σημειώνεται μια άνοδος του ΣΔΠ για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μια θετική ένδειξη για την πορεία της οικονομίας, χρήζει εντούτοις ιδιαίτερης προσοχής ως προς την ερμηνεία, δεδομένου ότι (α) πρόκειται για μόλις δύο πρόσφατες αυξήσεις του ΣΔΠ και (β) ο ΣΔΠ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μια μεταβλητότητα σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, σηματοδοτώντας πιθανώς ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες δεν έχουν σταθεροποιηθεί και η οικονομία εξακολουθεί να διανύει μια μεταβατική περίοδο. Για την καλύτερη αξιολόγηση μιας τυχόν εδραίωσης ανοδικών τάσεων και σταθερής βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στην ελληνική οικονομία, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία και θα είναι εφικτό να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη εγκυρότητα οι παρεχόμενες ενδείξεις αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

 

Αναλυτικότερα...