Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Οκτώβριο του 2018, καταδεικνύεται για δεύτερη περίοδο μια πτώση του Δείκτη, σε συνέχεια των πέντε συνεχόμενων αυξήσεων που είχαν καταγραφεί μέχρι και τον Αύγουστο του 2018, επιβεβαιώνοντας έτσι τη βραχυπρόθεσμη παύση της ανοδικής πορείας του. Παρά την κάμψη αυτή, ο ΣΔΠ εξακολουθεί να κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, συγκριτικά με την πιο πρόσφατη περίοδο αναφοράς, που αγγίζουν τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2018, όπου βέβαια η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα βρισκόταν σε καθοδική πορεία. Συνεπώς, και παρά τη συνέχιση της κάμψης του Δείκτη, δεν είναι σκόπιμο να εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα. Ειδικότερα, και με δεδομένη την παρατηρούμενη συχνή ενδιάμεση μεταβλητότητα του Δείκτη, δεν συνάγεται στη βάση των δύο πτωτικών τιμών ότι αναιρούνται οι πρόσφατες σημαντικές ενδείξεις –στη βάση της ιδιότητας προήγησής του– για μια συνολικά ανοδική πορεία του ΣΔΠ που σηματοδοτεί μια μελλοντική βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα και είσοδο σε περίοδο σταθεροποίησης και οριστικής ανάκαμψης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των πτωτικών τάσεων ή/και την επανεμφάνιση των ενδείξεων ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται στην περαιτέρω πορεία του ΣΔΠ. Στην κατεύθυνση αυτή, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία και θα είναι εφικτό να αξιολογηθεί το σύνολο των παρατηρήσεων και ενδείξεων με μεγαλύτερη εγκυρότητα.