Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάιο του 2019, ο ΣΔΠ σημείωσε εκ νέου άνοδο, για πέμπτη συνεχόμενη περίοδο. Παραμένοντας σε τροχιά ανόδου, ξεπέρασε την υψηλότερη τιμή που είχε σημειωθεί κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, κυρίως από την έναρξη της κρίσης και μετά, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018. Λαμβάνοντας υπόψη την παρατηρούμενη συχνή ενδιάμεση μεταβλητότητα του ΣΔΠ, η πρόσφατη πορεία του δεν αφορά πλέον μόνο ενδιάμεσες μεμονωμένες θετικές παρατηρήσεις. Αντίθετα, ενισχύει τις ενδείξεις ότι η συνδεόμενη άνοδος σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της διόρθωσης προς τα κάτω που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Συνεπώς, η παρατηρούμενη ανάκαμψη του ΣΔΠ αποτελεί πρόδρομη ένδειξη για μελλοντική ενίσχυση των τάσεων σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, στη βάση της ιδιότητας προήγησής του. Για μια καλύτερη και εγκυρότερη αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των διαφαινόμενων τάσεων, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του ΣΔΠ με το σύνολο των διαθέσιμων παρατηρήσεων όταν θα δημοσιευθούν νέα στοιχεία.