Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Σεπτέμβριο του 2018, και μετά από πέντε συνεχόμενες αυξήσεις του ΣΔΠ, η ανοδική πορεία του φαίνεται να ανακόπτεται προσωρινά. Παρά την κάμψη αυτή, ο ΣΔΠ εξακολουθεί να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα για όλη την τελευταία δεκαετία, και πιο συγκεκριμένα, πάνω από το επίπεδο του Σεπτεμβρίου του 2018, όπου βέβαια η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα βρισκόταν σε καθοδική πορεία. Εξαιτίας αυτού, αλλά και με δεδομένη την παρατηρούμενη συχνή ενδιάμεση μεταβλητότητα του ΣΔΠ, δεν είναι σκόπιμο να εξαχθεί το πρόωρο συμπέρασμα ότι αναιρούνται ήδη οι πρόσφατες σημαντικές ενδείξεις –στη βάση της ιδιότητας προήγησής του– για μια συνολικά ανοδική πορεία του Δείκτη που σηματοδοτεί μια μελλοντική βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα και είσοδο σε περίοδο σταθεροποίησης και οριστικής ανάκαμψης. Εφόσον ακόμα πρόκειται για μια μεμονωμένη παρατήρηση, η όποια αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των τάσεων ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να βασίζεται στην περαιτέρω πορεία του ΣΔΠ. Στην κατεύθυνση αυτή, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία και θα είναι εφικτό να αξιολογηθεί το σύνολο των παρατηρήσεων και ενδείξεων με μεγαλύτερη εγκυρότητα.