Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Φεβρουάριο του 2019, ο ΣΔΠ σημειώνει άνοδο, σε συνέχεια της οριακής αύξησης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Επιστρέφοντας σε τροχιά ανόδου, φαίνεται να πλησιάζει τα υψηλότερα, από την έναρξη της κρίσης, επίπεδα που είχαν σημειωθεί κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, και ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018. Με δεδομένη την παρατηρούμενη συχνή ενδιάμεση μεταβλητότητα του ΣΔΠ, τίθεται το ερώτημα εάν πρόκειται για ενδιάμεσες μεμονωμένες θετικές παρατηρήσεις ή εάν η εν λόγω άνοδος σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της διόρθωσης προς τα κάτω που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Εάν ισχύει το τελευταίο, η παρατηρούμενη ανάκαμψη του ΣΔΠ θα μπορούσε να αποτελεί πρόδρομη ένδειξη, στη βάση της ιδιότητας προήγησής του, για μελλοντική ενίσχυση των τάσεων σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Για μια καλύτερη και εγκυρότερη αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των διαφαινόμενων τάσεων, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του ΣΔΠ με το σύνολο των διαθέσιμων παρατηρήσεων όταν θα δημοσιευθούν νέα στοιχεία.