Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούλιο του 2018, σημειώνεται άνοδος του ΣΔΠ για τέταρτη συνεχόμενη περίοδο. Με την άνοδο αυτή, ο ΣΔΠ όχι μόνο ξεπέρασε το πιο πρόσφατο ανώτατο σημείο που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2018, καθώς και το δεύτερο υψηλότερο του Ιουλίου του 2014 από την έναρξη της κρίσης, αλλά άγγιξε τα επίπεδα που είχαν σημειωθεί στα μέσα του 2008, όπου βέβαια η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα βρισκόταν σε καθοδική πορεία. Συνεπώς, φαίνεται να ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η πρόσφατη συνολικά ανοδική πορεία του Δείκτη σηματοδοτεί μια μελλοντική βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα και είσοδο σε περίοδο σταθεροποίησης και οριστικής ανάκαμψης, στη βάση της ιδιότητας προήγησής του. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση των τάσεων ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να βασίζεται στην περαιτέρω αξιολόγηση της πορείας του ΣΔΠ. Στην κατεύθυνση αυτή, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία και θα είναι εφικτό να αξιολογηθεί το σύνολο των παρατηρήσεων και ενδείξεων με μεγαλύτερη εγκυρότητα.