Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Απρίλιο του 2019, ο ΣΔΠ σημειώνει εκ νέου άνοδο, για τέταρτη συνεχόμενη περίοδο. Παραμένοντας σε τροχιά ανόδου, πλησιάζει πλέον τα υψηλότερα επίπεδα, από την έναρξη της κρίσης, που είχαν σημειωθεί κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, και ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018. Παρά την παρατηρούμενη συχνή ενδιάμεση μεταβλητότητα του ΣΔΠ, η πρόσφατη πορεία του δεν αφορά μόνο ενδιάμεσες μεμονωμένες θετικές παρατηρήσεις, αλλά φαίνεται η συνδεόμενη άνοδος να σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της διόρθωσης προς τα κάτω που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Συνεπώς, η παρατηρούμενη ανάκαμψη του ΣΔΠ μπορεί να αποτελεί πρόδρομη ένδειξη για μελλοντική ενίσχυση των τάσεων σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, στη βάση της ιδιότητας προήγησής του. Για μια καλύτερη και εγκυρότερη αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των διαφαινόμενων τάσεων, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του ΣΔΠ με το σύνολο των διαθέσιμων παρατηρήσεων όταν θα δημοσιευθούν νέα στοιχεία.