Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάρτιο του 2018, σημειώνεται μια πτώση του ΣΔΠ μετά το ανώτατο, ως προς την πιο πρόσφατη εξέλιξη, σημείο που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, το οποίο είχε πλησιάσει το ανώτερο (μετά την έναρξη της κρίσης) επίπεδο του Ιουλίου του 2014. Συνεπώς, με δεδομένη την ιδιότητα προήγησης του Δείκτη, δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται το επιχείρημα ότι η πρόσφατη συνολικά ανοδική πορεία του σηματοδοτεί μια μελλοντική βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα και είσοδο σε περίοδο οριστικής ανάκαμψης. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τον ΣΔΠ. Σαφώς, το όποιο συμπέρασμα για συνέχιση των τάσεων ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται στην περαιτέρω αξιολόγηση της πορείας του ΣΔΠ, όπου απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία και θα είναι εφικτό να αξιολογηθεί το σύνολο των παρατηρήσεων και ενδείξεων με μεγαλύτερη εγκυρότητα.