Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Νοέμβριο του 2018, ο ΣΔΠ σημειώνει μια οριακή άνοδο, μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους κάμψης. Φαίνεται έτσι να ανακόπτεται η πτωτική του πορεία, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα –συγκριτικά με την πιο πρόσφατη περίοδο αναφοράς– που αγγίζουν τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2018, όπου βέβαια η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα βρισκόταν σε καθοδική πορεία. Συνεπώς, και με δεδομένη την παρατηρούμενη συχνή ενδιάμεση μεταβλητότητα του ΣΔΠ, η συνολική εικόνα ενισχύει τις ενδείξεις για μια πορεία που σηματοδοτεί μια μελλοντική βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα και είσοδο σε περίοδο σταθεροποίησης και οριστικής ανάκαμψης, στη βάση της ιδιότητας προήγησής του. Σε κάθε περίπτωση, η επανεκτίμησή του ΣΔΠ όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία θα μπορέσει να συμβάλει σε μια καλύτερη αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των διαφαινόμενων τάσεων ή/και την επανεμφάνιση πιο ξεκάθαρων ενδείξεων ενίσχυσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι εφικτό να αξιολογηθεί το σύνολο των παρατηρήσεων και στοιχείων με μεγαλύτερη εγκυρότητα.