Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με την χρήση επιλεγμένων δεικτών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρώτες ενδείξεις για τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από τις αντίστοιχες μεταστροφές στα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούνιο του 2018, σημειώνεται άνοδος του ΣΔΠ για τρίτη συνεχόμενη περίοδο. Συνεπώς, φαίνεται να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο η πτώση που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο να αποτελεί στοιχείο για μια αναμενόμενη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, και να ενισχύεται η ένδειξη ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει τον ΣΔΠ. Επιπλέον, αν και ο ΣΔΠ δεν έχει φτάσει ή/και ξεπεράσει ακόμα το ανώτατο (από τα πιο πρόσφατα) σημείο του Φεβρουαρίου, φαίνεται να υπερισχύουν οι ενδείξεις ότι η πρόσφατη συνολικά ανοδική πορεία του Δείκτη σηματοδοτεί μια μελλοντική βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα και είσοδο σε περίοδο οριστικής ανάκαμψης, στη βάση της ιδιότητας προήγησής του. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση των τάσεων ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να βασίζεται στην περαιτέρω αξιολόγηση της πορείας του ΣΔΠ. Στην κατεύθυνση αυτή, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμησή του όταν θα είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία και θα είναι εφικτό να αξιολογηθεί το σύνολο των παρατηρήσεων και ενδείξεων με μεγαλύτερη εγκυρότητα.