Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Ο δείκτης KEPE GRIV είναι ένας δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap, με τη χρήση της επίσημης νέας μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται από το Chicago Board Options Exchange (CBOE). Ο δείκτης κατασκευάστηκε από το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Καθηγητή Κ. Συριόπουλο.

 

Στόχος του δείκτη είναι να αποτελέσει το βασικό μέτρο αναφοράς για την αναμενόμενη μελλοντική βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.  Συνεπώς αντανακλά την αβεβαιότητα και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές στην Ελληνική Οικονομία, όπως αυτή αποτυπώνεται στις τιμές των παραγώγων προϊόντων, παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση στην εγχώρια, αλλά και στις διεθνείς αγορές.

 

Αναλυτικότερα...