ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τηλέφωνο: 210-3676304