Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Φεβρουαρίου 2021

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα (βλέπε σχετικά Tsouma, E. (2016), Constructing a Composite Leading Indicator of Economic Activity in Greece, Applied Economics Quarterly, 62 (2), 85-105), που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Νοέμβριο του 2020, ο ΣΔΠ σημείωσε πτώση, σε συνέχεια της ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Η εν λόγω κάμψη αντανακλά εν μέρει τη βραχυπρόθεσμη επιδείνωση των προοπτικών για την ελληνική οικονομία, εξαιτίας της επιβολής νέων έκτακτων μέτρων περιορισμού ή/και αναστολής της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη χώρα. Παράλληλα, ενσωματώνει την επίδραση της έλευσης του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19 που ενισχύει την απορρέουσα αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνολική εξέλιξη της συνδεόμενης υγειονομικής κρίσης. Δεδομένης της έκτασης των περιοριστικών μέτρων και των αναμενόμενων επιπτώσεών τους, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ. Η ενσωμάτωση των νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων και να παράσχει επιπρόσθετες ενδείξεις για την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

 

Σημείωση: Η υστέρηση των δεδομένων συνδέεται με τη μη διαθεσιμότητα πιο πρόσφατων στοιχείων για την οικοδομική δραστηριότητα.