Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Αυγούστου 2020

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα (βλέπε σχετικά Tsouma, E. (2016), Constructing a Composite Leading Indicator of Economic Activity in Greece, Applied Economics Quarterly, 62 (2), 85-105), που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάιο του 2020 και μετά την απότομη πτώση της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ο ΣΔΠ σημείωσε εκ νέου κατακόρυφη πτώση. Η εν λόγω κάμψη πλησιάζει σε εύρος τη μεγαλύτερη υποχώρηση του ΣΔΠ μεταξύ δύο περιόδων που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2015. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διάρκεια και το βάθος του σοκ που υπέστη η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Η πρόσφατη πορεία του ΣΔΠ αποτυπώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και της αναστολής της πλειονότητας των δραστηριοτήτων στη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Παρά τη σταδιακή άρση των περιορισμών που είχε ξεκινήσει τον Μάιο, ισχυρές παραμένουν οι ενδείξεις για μελλοντική περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση των στοιχείων για τον Ιούνιο, κατά τον οποίο διευρύνθηκε η άρση των περιοριστικών μέτρων, αναμένεται να παρέχει σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με τη διατήρηση ή αντιστροφή των αρνητικών τάσεων που καταγράφονται.

 

Σημείωση: Η υστέρηση των δεδομένων συνδέεται με τη μη διαθεσιμότητα πιο πρόσφατων στοιχείων για την οικοδομική δραστηριότητα.