Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Οκτωβρίου 2020

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα (βλέπε σχετικά Tsouma, E. (2016), Constructing a Composite Leading Indicator of Economic Activity in Greece, Applied Economics Quarterly, 62 (2), 85-105), που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούλιο του 2020, ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά την κατακόρυφη πτώση της προηγούμενης περιόδου. Η εν λόγω αντιστροφή των ιδιαίτερα δυσμενών πρόσφατων τάσεων αντανακλά εν μέρει το αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19. Ταυτόχρονα, εκφράζει τις θετικές προσδοκίες και προοπτικές που διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και, κατ’ επέκταση, της οικονομικής δραστηριότητας στην αμέσως προσεχή περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της μεγάλης κάμψης του ΣΔΠ που έχει προηγηθεί καθώς και της μεγάλης αβεβαιότητας που συνοδεύει την εξέλιξη της πανδημίας, καθίσταται απαραίτητη η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με την ενσωμάτωση νέων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, θα αποκτηθούν επιπρόσθετες ενδείξεις αναφορικά με τη συνέχιση ή τη διακοπή της καταγραφόμενης ανάκαμψης του ΣΔΠ και, κατ’ επέκταση, της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, σε εξάρτηση από την πορεία της πανδημίας και τις συνδεόμενες επιπτώσεις.

 

Σημείωση: Η υστέρηση των δεδομένων συνδέεται με τη μη διαθεσιμότητα πιο πρόσφατων στοιχείων για την οικοδομική δραστηριότητα.