Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Ιανουαρίου 2020

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα (βλέπε σχετικά Tsouma, E. (2016), Constructing a Composite Leading Indicator of Economic Activity in Greece, Applied Economics Quarterly, 62 (2), 85-105), που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Οκτώβριο του 2019,  ο ΣΔΠ σημείωσε εκ νέου άνοδο, για δέκατη συνεχόμενη περίοδο. Παραμένοντας σε τροχιά ανόδου, έχει ξεπεράσει αρκετά την υψηλότερη τιμή που είχε σημειωθεί στο πιο πρόσφατο παρελθόν, κυρίως από την έναρξη της κρίσης και μετά, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018. Επίσης, αγγίζει πλέον τις τιμές που είχαν καταγραφεί στα μέσα του 2008, όταν ως δείκτης προήγησης βρισκόταν ήδη σε τροχιά πτώσης. Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία του ΣΔΠ ενισχύει τις ενδείξεις ότι οι παρατηρούμενες τάσεις σηματοδοτούν την οριστική ολοκλήρωση της διόρθωσης προς τα κάτω που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Συνεπώς, η παρατηρούμενη ανάκαμψη του ΣΔΠ αποτελεί πρόδρομη ένδειξη για μελλοντική ενίσχυση των τάσεων σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Για μια καλύτερη και εγκυρότερη αξιολόγηση αναφορικά με τη συνέχιση ή μη των διαφαινόμενων τάσεων, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με το σύνολο των παρατηρήσεων, όταν θα είναι διαθέσιμα τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.