Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Κατηγορία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΠΕ

Εκτιμήσεις Απριλίου 2022

 

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα (βλέπε σχετικά Tsouma, E. (2016), Constructing a Composite Leading Indicator of Economic Activity in Greece, Applied Economics Quarterly, 62 (2), 85-105), που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιανουάριο του 2022, ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της οριακής αύξησης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Σε αντίθεση με τις ασαφείς ενδείξεις των προηγούμενων περιόδων, η εν λόγω άνοδος οδηγεί τον ΣΔΠ πολύ κοντά στα επίπεδα του 2007, τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί για τη συνολική περίοδο εξέτασης. Η πρόσφατη αυτή εξέλιξη φαίνεται να αντανακλά την ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Ταυτόχρονα δεν διακρίνεται κάποια άμεση δυσμενής επίπτωση της συνολικής αβεβαιότητας αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά ούτε και των βραχυ-μεσοπρόθεσμων οικονομικών επακόλουθών της (δυσχέρειες στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, άνοδος των τιμών στον κλάδο της ενέργειας, αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς). Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

 

Σημείωση: Η υστέρηση των δεδομένων συνδέεται με τη μη διαθεσιμότητα πιο πρόσφατων στοιχείων για την οικοδομική δραστηριότητα.