ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κ. Παχάκη σε συνεργασία με Π. Τονικίδου. 2006. | ISBN: 960-341-063-2
St. Savva-Balfoussias, E. Athanassiou, St. Karagiannis, K. Tsouma. 2006. | ISBN: 960-341-066-7