ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 21. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κ. Κανελλόπουλου. 1995.

Αρ. 20. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟΥ 2000

Κ. Κάρμα. 1995.

Αρ. 19. ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Λ. Αθανασίου, Π. Καββαδία, Δ. Κατοχιανού, Π. Τονικίδου. 1995.

Αρ. 18. ΗΠΕΙΡΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 1994-1999

Γ. Κωστελένου. 1995.

Αρ. 17. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 1994-1999

Α. Λαμπροπούλου. 1995.

Αρ. 16. ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λ. Αθανασίου, Κ. Κανελλόπουλου, Η. Πούπου. 1995.

Αρ. 15. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κ. Κανελλόπουλου, Ι. Κουσουλάκου, Β. Ράπανου, σε συνεργασία με τους Κ. Κωτσή και Α. Μακροπούλου. 1995.

Αρ. 14. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μελετητικής Ομάδας. 1994.

Αρ. 13. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Ευστρατόγλου. 1994.

Αρ. 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ. Κατοχιανού, Σ. Σπαθή. 1994.