ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Eκπovήθηκε από τηv Ομάδα Εργασίας Αμβρακικoύ. 1989-1990.