ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 02. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αναγνωριστική Έκθεση. 1990.
Eκπovήθηκε από τηv Ομάδα Εργασίας Αμβρακικoύ. 1989-1990.