ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 03. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Ουζουνίδη. 1990.

Αρ. 02. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αναγνωριστική Έκθεση. 1990.
Eκπovήθηκε από τηv Ομάδα Εργασίας Αμβρακικoύ. 1989-1990.