Αρ. 68. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Θ. Τσέκερη, Κ. Βογιατζόγλου. 2011. | ISBN: 978-960-341-101-7

 

Η παρούσα έκθεση αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των αεροπορικών μεταφορών και των αεροδρομίων στην ελληνική οικονομία. To μικρό μέγεθος, οι ιδιαιτερότητες και περιορισμοί της αγοράς, η λειτουργία των άγονων γραμμών και η οικονομική ύφεση δυσχεραίνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού και επιδρούν στα μακροοικονομικά, χρηματοοικονομικά και λειτουργικά μεγέθη του κλάδου. Η θετική συνεισφορά των αερομεταφορών αφορά κυρίως στην εξυπηρέτηση των τουριστικών ροών, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή της χώρας. Οι δημοσιονομικές πιέσεις για περιορισμό των δαπανών, η τεχνολογική πρόοδος, μεταβολές στην παγκόσμια κατανομή των προορισμών των επιβατών και εμπορευμάτων, διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας και περιβαλλοντικά ζητήματα εντείνουν την ανάγκη για πλήρη αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών και υποδομών στις αερομεταφορές.


Συνεπώς, προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, στη βάση των πρόσφατων διατάξεων αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Στόχος του είναι η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των αεροδρομίων, η παροχή κινήτρων για πιθανές συνεργασίες, και η διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και των επιβαρύνσεων σε  ανταγωνιστικά επίπεδα, ώστε να ευνοηθεί η προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών, ιδιαίτερα αυτών χαμηλού κόστους. Σημαντική κρίνεται η προσέλκυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την εκμετάλλευση περιφερειακών αεροδρομίων από ιδιωτικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστεί η σχετικά χαμηλή αποδοτικότητά τους, που οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και την αδυναμία αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, ιδίως την χειμερινή περίοδο λειτουργίας.


Τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν την εφαρμογή μιας σειράς ευέλικτων επενδυτικών, τιμολογιακών και οργανωτικών στρατηγικών. Τα άμεσα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των τουριστικών ροών και απευθείας πτήσεων με αεροδρόμια του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των αμιγώς εμπορευματικών πτήσεων από/προς την περιφέρεια, και τη χωρική αναδιάρθρωση του αεροπορικού δικτύου σε τοπικά συστήματα αερολιμένων (ή περιφερειακών κόμβων), καθώς και του συστήματος των άγονων γραμμών, σε συνδυασμό με τα ακτοπλοϊκά και χερσαία μέσα συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης. Τέτοιες πολιτικές αναμένεται να προωθήσουν την αποκέντρωση του εγχώριου μεταφορικού έργου, στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός ενιαίου πολυτροπικού συστήματος μεταφορών, και την αποτελεσματική διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τονώνοντας την απασχόληση και το εισόδημα στην περιφέρεια.

 

(Αρχείο PDF...)