Αρ. 69. Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κατηγορία ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λ. Αθανασίου, Θ. Ζερβού, Α. Κώτση. 2012. | ISBN: 978-960-341-103-1

 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια συνοπτική αναφορά στο εν ισχύει καθεστώς ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών και στις εξελίξεις σε αυτό τις τελευταίες δεκαετίες. Στη συνέχεια ψηλαφούνται οι στόχοι της πολιτικής πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών κατά το χρόνο της θεσμοθέτησής της, εξετάζονται τα αποτελέσματα της σε σχέση με αυτούς, διερευνάται η μεταβαλλόμενη σημασία της, καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες και προσεγγίζεται η πιθανή σημασία της κάτω από τις σημερινές συνθήκες και εν όψει των διαγραφόμενων τάσεων. Εξετάζονται επίσης οι εξελίξεις στη χρήση που έκαναν οι εργαζόμενες γυναίκες της ευχέρειας πρόωρης συνταξιοδότησης και διερευνώνται τα πιθανά αίτια της εν λόγω συμπεριφοράς. Τέλος εξετάζονται οι πρόσφατες μεταβολές ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, από απόψεις όπως η χρηματοοικονομική πλευρά του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης και οι εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό, αφού η παράταση του ενεργού βίου μιας μερίδας εργαζομένων είναι αναμενόμενο να το επηρεάσει με διάφορους τρόπους και ενδεχόμενα και προς διαφορετικές κατευθύνσεις.