ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αρ. 17. EXPORT TRADING COMPANIES: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ. Ευστρατόγλoυ. 1992.

Αρ. 16. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

Π. Παρασκευαΐδη. 1992.

Αρ. 15. Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1992.

Αρ. 14. ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1992.

Αρ. 13. THE VAT HARMONIZATION WITHIN EEC: SINGLE MARKET AND ITS IMPACTS ON GREECE'S PRIVATE CONSUMPTION AND VAT REVENUE

G. Agapitos, P. Koutsouvelis. 1992.

Αρ. 12. INCOMES AND POVERTY OF THE GREEK ELDERLY

C. Kanellopoulos. 1992.

Αρ. 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960-1990

Δ. Μαρoύλη. 1992.

Αρ. 10. JOINT PRODUCTION AND TAXATION

V. Rapanos. 1992.

Αρ. 09. TECHNOLOGICAL PROGRESS, INCOME DISTRIBUTION, AND UNEMPLOYMENT IN THE LESS DEVELOPED COUNTRIES

V. Rapanos. 1992.

Αρ. 08. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ν. Χριστoδoυλάκη. 1992.