Αρ. 129. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

E. Αθανασίου, Ν. Κανελλόπουλου, Ρ. Καραγιάννη, Ι. Κατσελίδη, Α. Κώτση. 2013.

 

Από το έτος 2010 και έπειτα, το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών στην Ελλάδα αναθεωρήθηκε εκτενώς, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού, την προσαρμογή της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία και την εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με τα Μνημόνια Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αποτυπώσει ποσοτικά τη σημαντική αυτή διαρθρωτική αλλαγή, με τη μέτρηση του βαθμού ρύθμισης για 90 επαγγέλματα/οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από τους σχετικούς μεταρρυθμιστικούς Νόμους πριν και μετά την εφαρμογή τους. Για τη μέτρηση αυτή, εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της έντασης ρυθμίσεων στη βάση σύνθετων ποσοτικών δεικτών. Οι τιμές των δεικτών που προκύπτουν από την εφαρμογή χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της έκτασης των μέχρι στιγμής μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, οι δείκτες αξιοποιούνται για την εκτίμηση συσχετίσεων και παλινδρομήσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν τα επαγγέλματα με αυστηρότερους περιορισμούς προ της θέσπισης των σχετικών Νόμων παρουσιάζουν συγκριτικά μεγαλύτερη ένταση ρυθμίσεων σε σχέση με άλλα επαγγέλματα και στο μετέπειτα καθεστώς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, καταγράφονται σημαντικά εμπόδια στον ανταγωνισμό προ των μεταρρυθμίσεων, καθώς και αξιόλογες μεταβολές στο καθεστώς ρύθμισης μετά την εφαρμογή των σχετικών Νόμων, προς την κατεύθυνση της κατάργησης περιορισμών. Επιπλέον, διαφαίνεται ότι τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονταν από αυστηρότερους περιορισμούς προ της θέσπισης των σχετικών Νόμων τείνουν να εμφανίζουν συγκριτικά μεγαλύτερη ένταση ρυθμίσεων και μετά την εφαρμογή τους.

 

(pdf)