ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 44. MONEY AND OUTPUT IN MODERN GREECE: 1858 - 1938

G.C. Kostelenos. 1995. | ISBN: 960-341-012-8

Αρ. 43. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑI ΜΗΧΑΝIΣΜΟI ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΣΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π.Π. Παρασκευαΐδη. 1995. | ISBN: 960-341-007-1

Αρ. 42. ΤIΜΟΛΟΓIΑΚΗ ΚΑI ΕΠΕΝΔΥΤIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΧΕΡΣΑIΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ.Θ. Αθαvασακόπoυλoυ. 1994. | ISBN: 960-341-003-9

Αρ. 41. ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΚΑI ΤΕΧΝIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΝΑΥΠΗΓIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ 1850 - 1914

Μ.Σ. Παvoπoύλoυ. 1993. | ISBN: 960-341-002-0

Αρ. 40. ΔΕIΚΤΕΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΚΑΤΑΡΤIΣΗ, ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Π.Α. Καββαδία. 1992.

Αρ. 39. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟIΗΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Δ. Κ. Μαρoύλη. 1992.

Αρ. 38. ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΑΝIΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΚΑI ΠIΘΑΝΕΣ ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ

Λ. Α. Αθαvασίoυ. 1991.

Αρ. 37. STUDIES IN THE EQUILIBRIUM APPROACH TO INFLATION AND UNEMPLOYMENT

E. P. Anagnostopoulou. 1991.

Αρ. 36. ΘΕΩΡΗΤIΚΗ ΚΑI ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤIΚΗΣ ΚIΝΗΣΗΣ ΚΑI ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑI ΓΕΡΜΑΝIΑΣ

Ν. Π. Γλυτσoύ. 1991.

Αρ. 35. OUTPUT SUPPLY AND INPUT DEMAND IN GREEK AGRICULTURE: A MULTI - OUTPUT PROFIT FUNCTION APPROACH

G.J. Mergos. 1991.