ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 28. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΚΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑIΤIΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑI ΕΞΥΓIΑΝΣΗ

Γ.Χ. Κάτσoυ. 1988.

Αρ. 27. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΕΣ ΑΝIΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦIΚΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ

Ν.Π. Γλυτσoύ. 1988.

Αρ. 26. Η ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΒΟΧ - JENKINS ΣΤΗΝ ΑNΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΕIΡΩΝ

Ζ. Γεωργαvτά. 1987.

Αρ. 25. ΤΟΥΡIΣΤIΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΚΑI Η ΧΡΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΠIΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ

Γ.Α. Ζαχαράτoυ. 1986.

Αρ. 24. ECO-DEMOGRAPHIC CHANGES AND LABOUR SUPPLY GROWTH IN GREECE

S.C. Athanassiou. 1986.

Αρ. 23. UNIFIED SOCIAL PLANNING IN THE GREEK CONTEXT

A.W. Ritsatakis. 1986.

Αρ. 22. ΕIΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑI ΦΤΩΧΕIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΤIΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κ.Ν. Καvελλόπoυλoυ. 1986.

Αρ. 21. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔIΩΝ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ.I. Μπίτσικα. 1986.

Αρ. 20. ΧΩΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Π. Κoμίλη. 1986.

Αρ. 19. H ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤIΜΑΡIΘΜIΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑI ΕΝΑΡΜΟΝIΣΗ ΜΕ ΕΟΚ

Γ.I. Αγαπητoύ. 1986.