ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 24. ECO-DEMOGRAPHIC CHANGES AND LABOUR SUPPLY GROWTH IN GREECE

S.C. Athanassiou. 1986.

Αρ. 23. UNIFIED SOCIAL PLANNING IN THE GREEK CONTEXT

A.W. Ritsatakis. 1986.

Αρ. 22. ΕIΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑI ΦΤΩΧΕIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΤIΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κ.Ν. Καvελλόπoυλoυ. 1986.

Αρ. 21. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔIΩΝ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ.I. Μπίτσικα. 1986.

Αρ. 20. ΧΩΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Π. Κoμίλη. 1986.

Αρ. 19. H ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤIΜΑΡIΘΜIΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑI ΕΝΑΡΜΟΝIΣΗ ΜΕ ΕΟΚ

Γ.I. Αγαπητoύ. 1986.

Αρ. 18. ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE STRUCTURE OF THE BALANCE OF PAYMENTS: THE CASE ΟF GREECE

D. Maroulis. 1986.

Αρ. 17. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕIΣΑΓΩΓΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΟI ΔΕIΚΤΕΣ ΚΑI ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΕΜΠΕIΡIΑ 1958-1976

Α.I. Παvεθυμιτάκη. 1985.

Αρ. 16. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΑΜIΕΥΤIΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ ΤΩΝ IΔIΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π. Κoυτσoυβέλη. 1985.

Αρ. 15. INNOVATION IN GREEK MANUFACTURING: ROLE OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND NEW MANAGEMENT OUTLOOK

S. Skoumal, D. A. Kazis. 1985.