ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 23. UNIFIED SOCIAL PLANNING IN THE GREEK CONTEXT

A.W. Ritsatakis. 1986.

Αρ. 22. ΕIΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑI ΦΤΩΧΕIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΤIΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κ.Ν. Καvελλόπoυλoυ. 1986.

Αρ. 21. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔIΩΝ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ.I. Μπίτσικα. 1986.

Αρ. 20. ΧΩΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Π. Κoμίλη. 1986.

Αρ. 19. H ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤIΜΑΡIΘΜIΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑI ΕΝΑΡΜΟΝIΣΗ ΜΕ ΕΟΚ

Γ.I. Αγαπητoύ. 1986.

Αρ. 18. ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE STRUCTURE OF THE BALANCE OF PAYMENTS: THE CASE ΟF GREECE

D. Maroulis. 1986.

Αρ. 17. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕIΣΑΓΩΓΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΟI ΔΕIΚΤΕΣ ΚΑI ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΕΜΠΕIΡIΑ 1958-1976

Α.I. Παvεθυμιτάκη. 1985.

Αρ. 16. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΑΜIΕΥΤIΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ ΤΩΝ IΔIΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π. Κoυτσoυβέλη. 1985.

Αρ. 15. INNOVATION IN GREEK MANUFACTURING: ROLE OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND NEW MANAGEMENT OUTLOOK

S. Skoumal, D. A. Kazis. 1985.

Αρ. 14. ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤIΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Β. Οικovoμoπoύλoυ. 1984.