ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 19. H ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤIΜΑΡIΘΜIΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑI ΕΝΑΡΜΟΝIΣΗ ΜΕ ΕΟΚ

Γ.I. Αγαπητoύ. 1986.

Αρ. 18. ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE STRUCTURE OF THE BALANCE OF PAYMENTS: THE CASE ΟF GREECE

D. Maroulis. 1986.

Αρ. 17. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕIΣΑΓΩΓΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΟI ΔΕIΚΤΕΣ ΚΑI ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΕΜΠΕIΡIΑ 1958-1976

Α.I. Παvεθυμιτάκη. 1985.

Αρ. 16. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΑΜIΕΥΤIΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ ΤΩΝ IΔIΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π. Κoυτσoυβέλη. 1985.

Αρ. 15. INNOVATION IN GREEK MANUFACTURING: ROLE OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND NEW MANAGEMENT OUTLOOK

S. Skoumal, D. A. Kazis. 1985.

Αρ. 14. ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤIΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Β. Οικovoμoπoύλoυ. 1984.

Αρ. 13. ΤΑ ΛΑΧΑΝIΚΑ ΣΤA ΠΛΑIΣIA ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1984.

Αρ. 12. ΚΛΑΔIΚΗ-ΧΩΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟIΗΣΗΣ

Δ. Κατoχιαvoύ σε συvεργασία με Ε.Θ. Μαρκoγιαvvάκη, Α. Συκαρά. 1984.

Αρ. 11. ΔIΑΚΛΑΔIΚΕΣ ΕΠIΔΡΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

I.Γ. Βαρθoλoμαίoυ. 1984.

Αρ. 10. THE IMPACT OF TOURISM ON THE BALANCE OF PAYMENTS: A CASE STUDY OF GREECE

B.P. Singh. 1984.