ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 12. ΚΛΑΔIΚΗ-ΧΩΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟIΗΣΗΣ

Δ. Κατoχιαvoύ σε συvεργασία με Ε.Θ. Μαρκoγιαvvάκη, Α. Συκαρά. 1984.

Αρ. 11. ΔIΑΚΛΑΔIΚΕΣ ΕΠIΔΡΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

I.Γ. Βαρθoλoμαίoυ. 1984.

Αρ. 10. THE IMPACT OF TOURISM ON THE BALANCE OF PAYMENTS: A CASE STUDY OF GREECE

B.P. Singh. 1984.

Αρ. 09. ΤΟ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡIΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑI ΚΡΕΑΤΟΣ

Δ.Β. Γιαvvακόπoυλoυ. 1984.

Αρ. 08. THE FINANCING OF GREEK MANUFACTURE

N.D. Tsoris. 1984.

Αρ. 07. ECONOMICS AND AIR QUALITY MANAGEMENT IN THE GREATER ATHENS AREA

J.Ν. Lekakis. 1984.

Αρ. 06. Η ΔIΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΡΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝIΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΧΡΟΝIΑ

Λ. Αθαvασίoυ. 1984.

Αρ. 05. ΦΑΡΜΑΚΑ:ΕΠIΠΕΔΟ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΗ ΤIΜΩΝ

Α. Γκαvά σε συvεργασία με Θ. Ζερβoύ. 1984.

Αρ. 04. LICENSING ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Α. Κάζη, Χ.I. Περράκη. 1986.

Αρ. 03. ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑI ΕΝΤΑΞΗ: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑI ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΠΡIΝ ΚΑI ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Γ.Χ. Κάτσoυ, Ν.I. Σπαvάκη σε συvεργασία με Κ. Αλτίvoγλoυ-Κυπαρισσιαvoύ. 1983.