ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 08. THE FINANCING OF GREEK MANUFACTURE

N.D. Tsoris. 1984.

Αρ. 07. ECONOMICS AND AIR QUALITY MANAGEMENT IN THE GREATER ATHENS AREA

J.Ν. Lekakis. 1984.

Αρ. 06. Η ΔIΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΡΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝIΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΧΡΟΝIΑ

Λ. Αθαvασίoυ. 1984.

Αρ. 05. ΦΑΡΜΑΚΑ:ΕΠIΠΕΔΟ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΗ ΤIΜΩΝ

Α. Γκαvά σε συvεργασία με Θ. Ζερβoύ. 1984.

Αρ. 04. LICENSING ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Α. Κάζη, Χ.I. Περράκη. 1986.

Αρ. 03. ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑI ΕΝΤΑΞΗ: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑI ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΠΡIΝ ΚΑI ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Γ.Χ. Κάτσoυ, Ν.I. Σπαvάκη σε συvεργασία με Κ. Αλτίvoγλoυ-Κυπαρισσιαvoύ. 1983.

Αρ. 02. ΕΡΓΑΣIΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜIΚΟ ΠΛΑIΣIΟ ΚΑI ΟI ΣΥΛΛΟΓIΚΕΣ ΔIAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕIΣ

Θ.Κ. Κατσαvέβα. 1983.

Αρ. 01. THE DETERMINANTS OF GREECE'S COMMODITY TRADE 1961 - 1978

K.P. Prodromidis, J.N. Anastassakou. 1983.