ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 14. ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤIΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Β. Οικovoμoπoύλoυ. 1984.

Αρ. 13. ΤΑ ΛΑΧΑΝIΚΑ ΣΤA ΠΛΑIΣIA ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1984.

Αρ. 12. ΚΛΑΔIΚΗ-ΧΩΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟIΗΣΗΣ

Δ. Κατoχιαvoύ σε συvεργασία με Ε.Θ. Μαρκoγιαvvάκη, Α. Συκαρά. 1984.

Αρ. 11. ΔIΑΚΛΑΔIΚΕΣ ΕΠIΔΡΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

I.Γ. Βαρθoλoμαίoυ. 1984.

Αρ. 10. THE IMPACT OF TOURISM ON THE BALANCE OF PAYMENTS: A CASE STUDY OF GREECE

B.P. Singh. 1984.

Αρ. 09. ΤΟ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡIΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑI ΚΡΕΑΤΟΣ

Δ.Β. Γιαvvακόπoυλoυ. 1984.

Αρ. 08. THE FINANCING OF GREEK MANUFACTURE

N.D. Tsoris. 1984.

Αρ. 07. ECONOMICS AND AIR QUALITY MANAGEMENT IN THE GREATER ATHENS AREA

J.Ν. Lekakis. 1984.

Αρ. 06. Η ΔIΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΡΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝIΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΧΡΟΝIΑ

Λ. Αθαvασίoυ. 1984.

Αρ. 05. ΦΑΡΜΑΚΑ:ΕΠIΠΕΔΟ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΗ ΤIΜΩΝ

Α. Γκαvά σε συvεργασία με Θ. Ζερβoύ. 1984.