ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 02. ΕΡΓΑΣIΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜIΚΟ ΠΛΑIΣIΟ ΚΑI ΟI ΣΥΛΛΟΓIΚΕΣ ΔIAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕIΣ

Θ.Κ. Κατσαvέβα. 1983.

Αρ. 01. THE DETERMINANTS OF GREECE'S COMMODITY TRADE 1961 - 1978

K.P. Prodromidis, J.N. Anastassakou. 1983.