ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 04. LICENSING ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Α. Κάζη, Χ.I. Περράκη. 1986.

Αρ. 03. ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑI ΕΝΤΑΞΗ: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑI ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΠΡIΝ ΚΑI ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Γ.Χ. Κάτσoυ, Ν.I. Σπαvάκη σε συvεργασία με Κ. Αλτίvoγλoυ-Κυπαρισσιαvoύ. 1983.

Αρ. 02. ΕΡΓΑΣIΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜIΚΟ ΠΛΑIΣIΟ ΚΑI ΟI ΣΥΛΛΟΓIΚΕΣ ΔIAΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕIΣ

Θ.Κ. Κατσαvέβα. 1983.

Αρ. 01. THE DETERMINANTS OF GREECE'S COMMODITY TRADE 1961 - 1978

K.P. Prodromidis, J.N. Anastassakou. 1983.