Αρ. 27. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΕΣ ΑΝIΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦIΚΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

Ν.Π. Γλυτσoύ. 1988.