Αρ. 05. ΦΑΡΜΑΚΑ:ΕΠIΠΕΔΟ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΗ ΤIΜΩΝ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013
Α. Γκαvά σε συvεργασία με Θ. Ζερβoύ. 1984....

Αρ. 08. THE FINANCING OF GREEK MANUFACTURE

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013
N.D. Tsoris. 1984....
Δ. Κατoχιαvoύ σε συvεργασία με Ε.Θ. Μαρκoγιαvvάκη, Α. Συκαρά. 1984....

Αρ. 20. ΧΩΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013
Π. Κoμίλη. 1986....