ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 67. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Για Υπουργείο Εσωτερικών, 2008. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)

Αρ. 66. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2007. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)

Αρ. 65. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2007. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)

Αρ. 64. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2007. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 63. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2007. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)

Αρ. 62. GRANT AGREEMENT JLS/2005/EMN/08 - EUROPEAN MIGRATION NETWORK

Για Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)

Αρ. 61. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Για Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , 2006. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)

Αρ. 60. GRANT AGREEMENT JAI/2004/EMN/04 - EUROPEAN MIGRATION NETWORK

Για Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)

Αρ. 59. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1989 - 2006) ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2005. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)

Αρ. 58. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 2004

Για Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004. (Συντονιστής: Σ. Χανδρινός.)