ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 07. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Για Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1992. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)

Αρ. 06. THE OPENING UP OF EASTERN EUROPE: CONSEQUENCES FOR GREECE

Για Εmpirica, 1992. (Συντονιστής: I. Δρυμούσης.)

Αρ. 05. CATALYST: PRELIMINARY TECHNO - ECONOMIC REPORT (PROJECT: R2074)

Για Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992. (Συντονιστής: Θ. Τερροβίτης.)

Αρ. 04. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για Ένωση Ελλήνων Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, 1991. (Συντονιστής: Φ. Τζαμουζάκης.)

Αρ. 03. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Για Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, 1991. (Συντονιστής: N. Kατοχιανός.)

Αρ. 02. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1991. (Συντονίστρια: Κ. Παχάκη.)

Αρ. 01. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (INTERREG)

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1991. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)