Αρ. 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Εργασίας, 1995. (Συντονιστής: K. Eυστράτογλου.)