Αρ. 27. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)