Αρ. 39. MODELLING FOR POLICY EVALUATION IN THE EC: AN AGE APPROACH

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 1995. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)