Αρ. 43. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 1996. (Συντονιστής: Β. Ματράγκας.)