Αρ. 50. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1997. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)