Αρ. 51. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΣ 1994 - 1999

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1997. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)