Αρ. 69. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, Κ. ΚΑΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Εργασίας, 2011. (Συντονίστρια: Κ. Αθανασούλη.)