Αρ. 71. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 2013 - 2016

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 2012. (Συντονιστής: I. Mονογιός.)